Jennys handarbeten - Politik - val

Kulturen

I dagens samhälle har begreppet kultur blivit förvanskat så jag blev lite nyfiken på vad begreppet egentligen innebär. 
 
Vad är kultur? 
Om man slår upp ordet kultur i Svenska Akademiens ordlista står det: "Mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; vetenskap, litteratur och konst; systematisk odling av växter etc." 
 
Vidare kan man läsa på Wikipedia att ordet kommer kommer från det latinska ordet cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning. Begreppet har fått en bred betydelse och avser egentligen all mänsklig aktivitet, men oftast syftar ordet kultur på andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer även i t.ex. bakteriekultur.
 
Kultur defineras även som livsmönster t.ex. språk, konst och värderingar hos en population som överförs socialt från generation till generation. Dessa livsmönster kan även betraktas som levnadssättet hos ett helt samhälle, där det ingår seder, klädsel, religion, ritualer, konstarter och normer för lagar och moraliska system. 
 

Kulturpolitik
Kulturpolitik är den del av t.ex. en stats politik som inriktar sig på kultur. I allmänhet är syftet att stödja kulturlivet. Sen tidigt 1900-tal har flera regeringar haft en konkret kulturpolitik för att öka utbudet av kulturell produktion eller för att påverka vilken inriktning samhället har, men kulturpolitiken har i vissa stater har varit kritiserad, när regeringar har använt kulturen för att sprida propaganda
 

En viktig funktion för kulturpolitiken är att finansiera bevarandet av kulturarvet i form av museer, arkiv, och att hålla äldre hantverk som industrialiseringen ersatt levande.

En annan uppgift för kulturpolitiken är att lösa ev konflikter mellan minoritets- och majoritetsbefolkningar, och att värna om minoriteters kulturer. Här på Åland är skärgården och dess befolkning en sådan minoritet. Ett problem som skärgården dras med är att majoritetsbefolkningen ofta saknar förståelse för vad skärgårdskultur är. Kanske behöver kulturen definieras tydligare.

 

Bilden kan innehålla: katt och text
 
Olika inställningar till kulturpolitik
Kritiker av offentligt finansierad kulturpolitik är motståndare till att en regering utövar kulturpolitik. Ett argument är att kultur är självförsörjande om den har någon funktion. Andra menar att kulturpolitik alltid blir ett maktmedel med vilket en regering sprider värderingar som är kännetecknande för dess ideologi, och att urvalet av vilka som får offentliga anslag aldrig kan bli ideologiskt neutralt. 
 

Förespråkare av offentligt finansierad kulturpolitik argumenterar för att kultur kommer att underproduceras om den inte stöds med skattemedel, på grund av marknadsmisslyckanden. De menar att det är särskilt viktigt att stödja smalare kulturuttryck som annars riskerar att försvinna. 

Boktips: 
Vill man läsa mer om hur kulturen utvecklats och vad den är idag kan jag rekommendera några böcker. 
1. Kultur: den flexibla gemenskapen av Kirsten Hastrup
2. Kultur av Johan Fornäs
3. Medier och Kultur av Kirsten Drotner
Kategori: Politik - val
Taggar: kultur kulturpolitik levande skärgård minoritet