Jennys handarbeten - Kommunutmaningen - Kökar

Bygga & bo på Kökar

I Kökar är bostadssituationen relativt god och kommunen välkomnar varmt inflyttare.  Kommunen har både lägenheter för uthyrning och planerade tomter för den som vill bygga hus. 
För närvarande finns de flesta bostäderna i Karlby, men ett nytt bostadsområde planeras även i Hellsö. 

Då och då finns även äldre privatägda hus, sommarstugor och markområden till salu. 
Håll utkik på Kökars hemsida och hos de åländska husmäklarna. 


Kökarbutiken

Kökar är för närvarande utan livsmedelsbutik, men det pågår just nu ett projekt som går ut på att bygga en ny butik genom en helt ny bolagsbildning. 

Skärgårdsbutikens betydelse
I skärgården har närbutiken en stor betydelse. På landsbygden har flera närbutiker lagt ner på grund av att kundunderlaget minskat, då allt fler börjat handla på stormarknader (supermarkets) som ligger i anslutning till tätorterna. 
Även i skärgården finns en sådan trend, men det som ändå gör att skärgårdsbutiken kämpar på med stöd är att butiken har flera funktioner som gör den betydelsefull. Butiken fungerar bl.a. som bygdens samlingspunkt. 
Ett skärgårdssamhälle utan butik är också mycket sårbart. 

Butiksproblemet
På Kökar hade man länge en butik i Hellsö och en Karlby. På senare tid har det reducerats till en butik i Karlby som legat intill kommunkansliet. De senaste tio åren har butiken bytt ägare ofta och dragits med svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Anledningarna har varierat beroende på vem man frågat. I januari i år beslöt den senaste butiksinnehavaren att lägga ner sin verksamhet av ekonomiska skäl. 

Kökarbutiken UBV
Kort efter beskedet att butikens verksamhet skulle läggas ner, ordnade Kökarborna ett möte för att diskutera situationen. 
Lösningen blev att starta ett nytt bolag som fick heta Kökarbutiken UBV. I valet mellan att förnya den befintliga butikslokalen eller bygga nytt, valde man att satsa på ett nybygge. 
Den nya lokalen blir i Karlby i samma område som Skärgårdsbröds bageri. 
För att finansiera denna satsning genomför bolaget en emission där lokalbefolkningen köper aktier i butiken. 
Bolaget kommer inte själva att driva butikens verksamhet, utan söker personal. Se här
Kanske är detta början på en vändning för skärgårdsbutikens framtid på Kökar. 


Bank & post på Kökar

På Kökar har bank och post på senare tid förenats i en lösning. 

Bankkontor
Bankkontor fanns tidigare i alla åländska kommuner, men har i allt högre grad stängts på landsbygden och i skärgården.

Ålandsbanken
Ålandsbanken är en av de sista bankerna på Åland som genomför denna åtgärd. Skälet sägs vara att det inte finns lönsamhet i de små lokalkontoren.
Samtidigt har man kunnat följa hur banken satsat utrikes med varierad framgång. 

En bank som heter Ålandsbanken bör ha ett ansvar för de som var med och gjorde företaget till vad det är, men dessvärre har andra syften fått ta överhanden och företaget är inte längre vad det varit. 
Ålandsbanken grundades 1919 av några bönder från Finström. En av dem var min morfars farfar. 

Banktjänster
Under 2012 lades Ålandsbankens bankkontor i Kökar ner, vilket upprörde befolkningen. Kökar med sitt speciella läge, är beroende av att kunna sköta bankärenden lokalt. 
Lösningen blev att inleda ett samarbete mellan Posten Åland (numera Åland Post) och Ålandsbanken. Man slog helt sonika ihop kontoren, vilket innebar att de postanställda också fick sköta mindre bankärenden såsom uttag, insättning och valutaväxling. 

Postservice
Postkontoret på Kökar ligger i Karlby. På postkontoret, kan man förutom göra post- och bankärenden även köpa receptfria läkemedel ur medicinskåpet, som är ett samarbete med apoteken på Åland. 


Kökars sociala service

Den sociala servicen i Kökars kommun innefattar olika former av stöd och rådgivning för individer och familjer. I Kökar finns en socialsekreterare samt en socialnämnd som arbetar med olika frågor inom området. 
Till den sociala servicen hör bl.a.: 
barnskydd, vårdnadsfrågor och hemservice. 

Hemservice
Hemservice är ett annat namn för hemtjänst eller hemvård. Hemservice ges främst till pensionärer som är i behov av hjälp i hemmet. 
Hemservicen är behövsprövad och dess omfattning bedöms utgående från det individuella behovet.
Målsättningen med hemservice är att ge vårdtagaren sådana stödtjänster att han/hon kan bo kvar i sitt hem så länge som det är möjligt. 

Sommarängen

I de flesta åländska kommuner finns ett serviceboende som bidrar till att äldre människor kan bo kvar i sin hemkommun, även när vårdbehovet ökar. Serviceboendet har vårdpersonal tillgänglig dygnet runt. 

Serviceboendet Sommarängen

Serviceboendet Sommarängen ligger i byn Hellsö på Kökar, bredvid daghemmet. Det totalrenoverades och byggdes till under åren 2010 - 2011. 

Boendeformer

På Sommarängen finns olika boendeformer, allt från egen lägenhet till boende på demensenheten. I servicehuset finns elva platser varav fem är avsedda för personer med svåra minnesstörningar. Rummen är utrustade med alarm, säng, sängbord, badrum och garderober. I övrigt möbleras rummet av den som bor där. 

I anslutning till Sommarängen ligger Sommarlängan, som är en byggnad med fyra lägenheter för den som vill bo självständigt men ändå ta del av gemenskapen på servicehuset. Lägenheterna är utrustade med alarm och de boende har tillgång till hemservice. 

I mån av möjlighet (utrymme), avlastningsplatser och korttidsboende. Det finns även möjlighet för anhöriga att övernatta i ett separat rum. 

Centralkök

På Sommarängen finns även kommunens centralkök som tillagar mat för kommunens olika verksamheter såsom skola, daghem och äldreomsorg. 

Barnen och personalen på daghemmet äter på vardagarna lunch tillsammans med de boende i serviceboendets matsal. Även lokalbefolkningen är välkommen att äta lunchen där. 

Hälso - och sjukvård 

Målsättningen med verksamheten är att de boende ska kunna åldras värdigt i livets slutskede. Ett nära samarbete mellan alla parter (närvårdare, anhöriga, Ålands hälso- och sjukvård samt hälsovårdare) skapar förutsättningar för detta. Hälsovården på Kökar

På Åland är det Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården. 
I de flesta åländska kommuner finns en hälso- och sjukvårdsmottagning. Mottagningen har hand om sjukvård, mödra- och barnrådgivning samt hemsjukvård. Läkare besöker regelbundet mottagningen. 
Mer om  ÅHS kommer i ett senare inlägg. 

Kökars hälsovårdsmottagning
Kökars hälsovårdsmottagning finns i byn Hellsö, som ligger ganska långt ifrån Karlby. I Hellsö har man samlat daghem, hälsovård och serviceboende. 

Hälsovårdaren är i arbete måndag till fredag, men inte alltid på mottagningen då även hembesök ingår i arbetsuppgifterna. 
Tidigare har hälsovårdaren haft jour utanför schemalagd arbetstid, men pga inbesparingar inom vården ombeds man numera ringa det allmänna nödnumret 112, vid nödsituationer. 

Närheten till vård viktigt
I ösamhällen i periferin är närheten till vård extra viktig. Väntetid kan vara avgörande i akuta situationer. Även om det går hyfsat snabbt att få en helikopter att anlända, behöver det finnas en person på plats. 
En person med vårdutbildning som kan ge första hjälpen, bedöma hur situationen ser ut och vid behov utföra åtgärder som en lekman inte kan, t.ex. ge mediciner. 

Kommunen Kökar

Kommunkansliet 
På Kökar fungerar byn Karlby som en centralort för samhället. I Karlby finns bl.a. butik, postkontor och kommunkansli.

I kommunkansliet arbetar kommundirektören med sina medarbetare: 
* Byråsekreteraren som sköter löneräkning. 
* Bokföraren som ansvarar för bokföring och fakturering. 
* Socialsekreteraren som sköter socialförvaltningen. 

I kommunkansliet på Kökar finns även sammanträdesrum där kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt övriga kommunala nämnder håller sina möten. 

Kommunstyret Kökar
Utöver kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns olika nämnder. 
I Kökar har man valt att slå ihop flera nämnder, eftersom kommunen har en liten befolkning och det annars skulle vara svårt att fylla alla platser. 

Kökars framtid som kommun och samhälle:
Enligt den kommunreform med tillhörande utredningar är staden Mariehamn den enda som har en chans att överleva som självständig kommun. Utredningarna vill visa att det är stora samhällen med Mariehamn som centralort som är det enda rätta. 
I den här kommunutmaningen frångår jag det synsättet och fokuserar istället på vad som gör ett levande samhälle och att även små kommuner förtjänar att få existera. 

Kommunen Kökar har det svårt ekonomiskt. Överlag är det svårt för små kommuner att funka ekonomiskt. Små kommuner har sällan höga utgifter, eftersom befolkningen lärt sig att spara på resurser och dra sitt strå till stacken. Problemet är snarare att den lilla befolkningen bidrar med för lite skatter till kommunen för att det ska gå ihop. 

Egen kommun 
För Kökars del är en egen kommun det som ger samhället störst chans att överleva. Kökar är ett ösamhälle som ligger en bit ifrån andra samhällen med havet som gräns. Det är svårt att tänka sig hur Kökar skulle fungera som samhälle om kommunstyre flyttas till en annan plats. 

Tvådelad kommun
En lösning kunde dock vara att gå ihop med en annan kommun som har liknande förutsättningar. Det kanske inte ser ekonomiskt bra ut på pappret till en början, men kanske på sikt kan ge mycket. 
Helst skulle det vara en närliggande kommun med goda trafikförbindelser. Då kan man skapa större arbetsfält och förflytta resurser efter behov. 
En förutsättning för att hålla båda samhällen levande är att kommunstyrelse och fullmäktige bör innehålla 50/50 invånare från vardera samhälle. 

Minoritet i en större kommun
Jag tror att Kökars framtid ser mörk ut om den ingår som minoritet i en större kommun, t.ex. i en lösning bestående av tre eller fler forna kommuner. Risken är att det största samhälet i en sån lösning tar makten och de mindre utarmas, om de får för lite inflytande. 


Vägar till Kökar

Kommunikationer 
Till Kökar kan man ta sig från två olika håll, antingen från öster eller väster. 
Från öster reser man från finska fastlandet, vidare genom Åbolands skärgård tills man når färjeläget i Galtby, Korpo. Därifrån går färjan till Kökar. 
Från väster reser man från Ålands huvudö, i dagligt tal kallad fasta Åland. Ca 30 minuters bilfärd österut från staden Mariehamn ligger Långnäs hamn. Från Långnäs går flera olika färjor, bl.a en linje som kallas för Södra linjen. Den södra linjen angör flera mellanhamnar innan den kommer till Kökar. 
Linjen går i båda riktningar, vilket ger Kökarborna möjlighet att ta sig in till Mariehamn över dagen. Vid enstaka tillfällen får Kökarborna även möjlighet att besöka Åbo över dagen. Restiden till/från Kökar enkel väg är ca 2,5 timmar. 

I dagsläget är vattenvägen det enda sättet att komma till Kökar. I färjfästet finns även en landningsplatta för helikopter men den används i princip bara för sjuktransporter. 

Förflytta sig på Kökar 
På Kökar kan man förflytta sig med bil och andra transportmedel. Det finns inte busstrafik, men det går att beställa taxi. Det finns även liknande beställningstrafik för vattenvägarna, s.k. passbåt. 

Framtidens kommunikationer 
Dagens trafik är på väg att förändras. Just nu pågår ett projekt som kallas Kortrutten, vilket kommer att förändra resvägarna till och från Kökar. Vad man tycker om det på Kökar? En del är för kortrutten och andra är mot. 

Mer om Kortrutten och Ålands skärgårdstrafik kommer i ett eget inlägg längre fram.