Jennys handarbeten - Kommunutmaningen - Kökar

Kultur på Kökar

Kökar har ett rikt kulturliv som lockar mången besökare, men även skapar mening för de bofasta. De lokala föreningarna engagerar många och gemenskapen är viktig i samhället.
 
På Kökar finns bland annat ett spelmanslag och en konstnärskoloni. Det finns även många kulturminnesplatser och intressant historik att ta del av som i viss mån är lite mytomspunnet. Enligt mig består Kökars kultur i mångt och mycket av människorna: personligheterna och berättelserna. 
 
 

Barnängen

På Åland har man lite olika alternativ för barnomsorg under skolåldern, lite beroende på vad kommunen kan erbjuda. Alla kommuner har dock skyldighet att bistå med barnomsorg om behovet finns. I de mindre kommunerna finns oron att flera av alternativen för barnomsorg, kommer att försvinna pga rationellt tänkande och majoritetsbeslut där de mindre samhällena inte får möjlighet att påverka. 
 
Lekskolor
Under 1950-talet var det ännu vanligt att de flesta kvinnor var hemma med sina barn medan männen arbetade, eftersom det inte fanns organiserad barnomsorg. Under 1960- och 1970-talet började daghem växa fram på Åland, men till en början var barnomsorgen inte i kommunal regi, istället var det föreningen Folkhälsan som startade lekskolor ute i kommunerna. Lekskolornas verksamhet kan jämföras med daghemmens, med vissa skillnader. Lekskolorna fanns kvar länge, men har med tiden ersatts av kommunala daghem.
 
Familjedagvård
Något som finns i olika form på Åland, är familjedagvård. På fasta Åland kallas personerna som arbetar med detta för Dagmammor, eftersom det ofta är kvinnor som bedriver verksamheten i sina egna hem. Dagmammorna är avlönade av kommunen. I skärgården är det vanligare att kommunen bistår med lokal och verksamheten påminner mer om lekskolor eller daghem. 
 
Barnängen
I Kökar drevs barnomsorgen genom familjedagvård, fram till 1994 då kommunen lät bygga daghemmet Barnängen i Hellsö intill Hälso- och sjukvårdsmottagningen. Barnängen har plats för ca 20 barn och kan ta emot barn från 1 år, eftersom man har anpassat lokalen även för de minsta barnen. 
 

Kökar grundskola

Det finns flera myter om grundskolorna i Ålands skärgård. 
En myt är att man inte skulle ha högstadium i skolorna. En annan myt är att det inte skulle finnas en skola i varje kommun. 

Kökar grundskola 
I Kökar har man (liksom övriga kommuner på Åland) en grundskola. I Kökar grundskola kan elever gå hela sin skolgång från årskurs 1 till 9. 
Skolan är belägen intill Finnö ström i Karlby. Skolgården är utrustad med bl.a. linbana, karusell, sandlåda och klätterställning.

Allaktivitetshus
På Åland är det vanligt att skolorna på landsbygden och i skärgården används på flera sätt utöver som undervisningslokal. 
Skolan på Kökar används även till bl.a. klubbverksamhet och av föreningar och privatpersoner på kvällstid. I skolan finns även kommunens bibliotek. 

Kökar reningsverk och avlopp

På Kökar finns en insjö som heter Oppsjön. Insjön försörjer i stort sett alla byar på huvudön. 
I Karlby och Hellsö är nätet av avloppsledningen utbyggt och under åren 2011 - 2012 byggdes ett nytt reningsverk i Hellsö. Det existerande reningsverket i Karlby förnyades år 2013. 
För mer information se här

Kökars avfallshantering

På Åland finns flera myndigheter som väcker starka åsikter hos befolkningen. En av dessa är Mise. 
Varför ska man vara med och vad är alternativet är det många som frågar sig, eftersom inte alla kommuner på Åland är anslutna till Mise. 
 
Mise
Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal renhållningsmyndighet och ett kommunalförbund som sköter ansvaret för renhållning i de åländska medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Stämman är dess högsta beslutsorgan och det är genom den man har möjlighet att påverka. I stämman sitter representanter från alla Misekommuner och det är där de viktiga besluten tas, såsom kommande års renhållningsavgifter och övriga  bestämmelser som gäller Mises verksamhetsområde. Stämman tar beslut om vad som ska göras medan styrelsen bestämmer hur det ska göras i praktiken. 

 
Renhållningen på Kökar 
På Kökar kan man välja mellan att själv föra avfallet till återvinningsstationen eller att sopsäckar hämtas vid bostaden av personen som sköter säckhämtningen. I sopsäckarna läggs främst brännbara sopor. 
 
Återvinningsstation 
På Kökar finns en återvinningsstation dit man kan lämna sorterat avfall såsom papper, kartong, plast m.m. 
En gång i månaden besöker Mise brandstationen (som finns i Karlby) med sin mobila återvinningsstation. Till den kan man även lämna sådant avfall som inte går att sortera i den vanliga sophanteringen som t.ex. farligt avfall. För mer information om Kökars avfallshantering se här
 

Kökar Inflyttningsteam

I Kökar har man en grupp som hjälper personer som funderar på, eller är på väg att flytta till Kökar
Gruppen heter Kökars inflyttningsteam (KIT) och arbetar ideellt med att hjälpa inflyttare. I vissa frågor samarbetar de med kommunen. 
KIT består av en varierad grupp Kökarbor som har olika erfarenheter av att flytta till Kökar. 
För mer information läs här


Bostäder & tomter till salu i Kökar

I Kökar har man satsat på olika alternativ för boende. Utöver hyreslägenheter finns det möjlighet att köpa tomter för att bygga eget hus i Karlby och så småningom även i Hellsö. 

Tomter i Karlby 
I Karlby, i samma område som den nya Kökarbutiken uppförs, finns ännu några lediga tomter för den som vill bygga eget hus. 
Tomterna är ca 2000 m2 stora. Vid köp ingår vatten- och avloppsanslutningsavgift. Den som köper en tomt förbinder sig att bygga bostadshus för fast bosättning inom 3 år efter köpet. Om så inte sker, återgår köpet. 
Egna båtplatser går att ordna hos samfälligheterna i Karlby och Finnö. 

Tomter i Hellsö 
I Hellsö byggnadsplaneras ett nytt bostadsområde. Området är strandnära och kommer att erbjuda både tomter för eget hus och radhustomter. 

Då och då finns även privatägda hus och stugor till salu. Håll utkik på Kökars hemsida och hos de lokala husmäklarna på Åland.

Fastighets Ab Horsklint

Kökar kommun äger genom fastighetsbolaget Fastighets Ab Horsklint som har lägenheter för uthyrning i Karlby. 
Lägenheterna byggdes (om jag minns rätt) i början av 2000-talet och varierar i storlek från 1 - 4 rum och kök. De flesta har braskamin och bastu. Några av lägenheterna har tillgång till biltak. Mer info här